CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

Hôm nay ngày …. tháng …. năm …..
Tại địa điểm: …………………………………………
Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho vay)

- Nơi đăng ký HKTT: ……………………………
- Chỗ ở hiện tại: …………………………………
- CMND số…. do CA …. cấp ngày …tháng…năm…
- Điện thoại: ………………………..

Bên B: (bên vay)

- Ông (bà): ………………………………………
- Nơi đăng ký HKTT: …………………………………
- Chỗ ở hiện tại: ………………………………………
- CMND số…. do CA …. cấp ngày …tháng…năm…
- Điện thoại: ………………………..

Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng:
Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền là: …….. Bằng chữ:………… trong thời hạn …. tháng với lãi suất là ….%/tháng theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này.

Điều 2: Thời hạn và phương thức vay:
1. Thời hạn vay là ………… tháng
- Kể từ ngày … tháng … năm ….
- Đến ngày … tháng … năm ….
2. Phương thức vay: Tiền bên A cho bên B vay sẽ được chuyển bằng …. chia làm các đợt như sau:
+ Đợt 1: …………………………………………
+ Đợt 2: ……………………………

Điều 3: Lãi suất
1- Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất ……….. % một tháng tính từ ngày nhận tiền vay.
2- Tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày hàng tháng, lãi trả chậm bị phạt …….. % tháng.
3- Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực không thay đổi mức lãi suất cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng này.
Điều 4: Biện pháp bảo đảm hợp đồng
1. Bên B bằng lòng thế chấp (hoặc cầm cố) tài sản thuộc sở hữu của mình là …… và giao toàn bộ bản chính giấy chủ quyền tài sản cho bên A giữ. Việc đưa tài sản ra bảo đảm đã được hai bên lập biên bản đính kèm sau khi có xác nhận của phòng Công chứng Nhà nước tỉnh (thành)…
2. Khi đáo hạn, bên B đã thanh toán tất cả vốn và lãi cho bên A, thì bên A sẽ làm các thủ tục giải tỏa thế chấp (hoặc cầm cố, bảo lãnh) và trao lại bản chính giấy chủ quyền tài sản đã đưa ra bảo đảm cho bên B.
3. Nếu bên B không trả nợ đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng này sau …. ngày thì bên A có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền phát mại tài sản đưa ra bảo đảm để thu hồi khoản nợ quá hạn từ bên B.
Điều 5. Trả tiền vay:
- Hết thời hạn vay theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này bên B phải trả toàn bộ khoản tiền đã vay cho bên A bằng…..(tiền mặt…) tại …
- Trước khi hợp đồng này đáo hạn ….. ngày; trong trường hợp bên B muốn tiếp tục gia hạn phải được sự thỏa thuận trước …. ngày.
- Khi nợ đáo hạn, nếu bên B không trả đủ vốn và lãi cho bên A, tổng số vốn và lãi còn thiếu sẽ chuyển sang nợ quá hạn, và chịu lãi suất tính theo nợ quá hạn là …… % một tháng.
- Thời hạn thanh toán nợ quá không quá …. ngày nếu không có sự thỏa thuận nào khác của hai bên.
Điều 6: Trách nhiệm chi trả những phí tổn có liên quan đến hợp đồng.
Những chi phí có liên quan đến việc vay nợ như: tiền lưu kho tài sản bảo đảm, phí bảo hiểm, lệ phí tố tụng, v.v… bên B có trách nhiệm thanh toán.
Điều 7: Những cam kết chung
1- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này, nếu những nội dung khác đã quy định trong pháp luật Nhà nước không ghi trong hợp đồng này, hai bên cần tôn trọng chấp hành.
2- Nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng.
3- Nếu tự giải quyết không thỏa mãn, hai bên sẽ chuyển vụ việc tới Tòa án nhân dân…… nơi hai bên vay cư trú.
Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …
Hợp đồng này được lập thành … bản. Mỗi bên giữ … bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục: