Đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?

Mỗi môn khoa học đều có đối tượng nghiên cứu riêng của mình, chủ nghĩa xã hội khoa học cũng có đối tượng nghiên cứu riêng.

- Đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học ( tổng quát):

Chủ nghĩa xã hội khoa học là khoa học nghiên cứu các quy luật chính trị - xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; những nguyên tắc cơ bản, những điều kiện, những con đường và hình thức, phương pháp đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân để thực hiện sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

- Cụ thể:

+ Chủ nghĩa xã hội khoa học nghiên cứu những quy luật hình thành và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.

+ Nghiên cứu những quy luật đặc thù trong quá trình chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản như:

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân;

Đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản;

Cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản;

Liên minh giai cấp…

+ Chủ nghĩa xã hội khoa học đi sâu nghiên cứu các quan hệ, các quy luật chính trị - xã hội trong quá trình từng bước vượt qua chủ nghĩa tư bản, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.

Vấn đề dân tộc,

Vấn đề tôn giáo,

Thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa,

Xây dựng gia đình mới,

Xây dựng nền văn hóa mới…

+ Chủ nghĩa xã hội khoa học nghiên cứu con đường, cách thức, biện pháp để thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; vai trò của giai cấp công nhân trong quá trình vận dụng những quy luật khách quan để thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình nhằm giải phóng con người, xã hội và giai cấp khỏi chế độtư hữu, áp bức, bóc lột, bất công.

Nói chung, chủ nghĩa hội khoa học nghiên cứu sự chuyển biến tất yếu của xã hội loài người từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản dưới góc độ chính trị - xã hội.

Phân biêt giữa đối tượng nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa hoc với đối tượng nghiên cứu của triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị học Mác – Lênin:

+ Giống nhau: đều là bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác – Lênin.

+ Khác nhau: mỗi môn học có đối tượng, phạm vi, nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu riêng.

Triết hoc Mác – Lênin nghiên cứu những quy luật chung nhất của sự phát triển xã hội. Kinh tế chính trị học Mác- Lênin luận chứng tính tất yếu và những nguyên nhân sâu xa, khách quan về kinh tế dẫn tới sự ra đời của chủ nghĩa xã hội. Việc luận giải sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội dưới góc độ chính trị - xã hội là nhiệm vụ, đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học.

Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục: