1 - Biển báo cấm :

Các loại biển báo giao thông đường bộ


- Biển phụ:
Các loại biển báo giao thông đường bộ

-Vạch kẻ đường:
Các loại biển báo giao thông đường bộ

2 - Biển báo nghuy hiểm:

Các loại biển báo giao thông đường bộ

3 - Biển chỉ dẫn:

Các loại biển báo giao thông đường bộ


4 - Biển hiệu lệnh:

Các loại biển báo giao thông đường bộ

5 - Biển phụ:
Các loại biển báo giao thông đường bộ

6 - Vạch kẻ đường:
Các loại biển báo giao thông đường bộ


Sưu tầm !

Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục: