Dưới đây là quy trình lập báo cáo tài chính . . .
Bước 1. Thực hiện ghi chép sổ sách kế toán- Tiếp nhận chứng từ, báo cáo của doanh nghiệp chuyển giao.


- Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán


- Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chức lưu trữ chứng từ


- Vào sổ công nợ phải thu, phải trả, tiền mặt, tiền gửi


- Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm


- Tập hợp chi phí và tính giá thành của từng dịch vụ, sản phẩm


- Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu, chi


- Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá


- Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao TSCĐ, CCDC...theo quy định


- Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.


- Lập sổ cái các tài khoản kế toán


- Lập sổ nhật ký chung


- Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán


- Chuyển giao sổ sách kế toán cho doanh nghiệp vào cuối năm tài chính (File dữ liệu)Bước 2. Lập báo cáo tài chính - Quyết toán thuế


- Lập Báo cáo cáo tài chính


- Lập Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp


- Lập Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân


- Lập Báo cáo quyết toán hoá đơn
Bước 3. Hoàn thiện


- In Báo cáo tài chính và các báo cáo khác có liên quan


- Xin chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp


- Nộp Báo cáo tại cơ quan thuế


- Chuyển trả báo cáo cho doanh nghiệp


- Chuyển giao sổ sách kế toán cho doanh nghiệp vào cuối năm tài chính (File dữ liệu)


- kết thúc quy trình làm việc
II. Giải trình số liệu và tham gia quyết toán thuế:


Khi doanh nghiệp nhận được quyết định Thanh tra thuế, Quyết toán thuế của cơ quan nhà nước, nhóm Kế toán trưởng sẽ có trách nhiệm tham gia quyết toán, trực tiếp làm việc, trực tiếp giải trình số liệu, sổ sách, Báo cáo tài chính do chính nhóm Kế toán trưởng lập ra với các cơ quan nhà nước như: Cơ quan Thuế, Cơ quan Hải quan....Nguồn ketoantrongoi.com

Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục: